Üdvözöljük a

Hasznos tudnivalók

honlapján!

-
üzlet a hálón

Kamarai rendezvények

<< 2021 Április >>
KeSzeCsüSzoVa
   1234
567891011
12131415
16
1718
19202122232425
2627282930  

Hasznos tudnivalók

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet legutóbbi módosítása (203/2002. IX. 14. Korm. rendelet) tartalmazza többek között, hogy;

„Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a jegyzőn és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez ………is fordulhat.” (26. § (3) bek.)

 

 

A fenti jogszabály-módosítás 2002. XII. hó 13-tól hatályos. A rendelet hatálya alá tartozó kereskedők jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megkönnyítése érdekében az alábbiakban közöljük a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületek címét, telefon és telefax számát.

A békéltető testületekről részletesebb információ és ingyenes kiadvány a területi kereskedelmi és iparkamaráknál beszerezhető.

A Békéltető Testületről

 

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény alapján meglakult Komárom-Esztergom megyei gazdasági kamarák mellett működő független testület, a Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület. A testület tagjait a gazdasági kamarák, illetve a fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervezetek jelölték. A Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület elnöke André László.

 

Létrehozásának célja a fogyasztó és gazdálkodó szervezet közötti vitás ügyek egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése.

 

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. A békéltető testület három főből álló eljáró tanácsban tárgyalja meg az ügyet. A testület egy-egy tagját a panaszos, illetve a panaszolt jelöli a békéltető testület tagjai közül, míg az eljáró tanács elnökét e két tag a békéltető testület tagjai közül választja ki.

 

A békéltető testület eljárása megindításának feltételei, hogy a fogyasztó az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszos ügy rendezését.

E tekintetben a gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztóval a fokozott együttműködésre. Ha a fogyasztó panaszával nem ért egyet, köteles a fogyasztónak erről haladéktalanul rövid indoklással ellátott írásbeli nyilatkozatot adni.

Abban az esetben, ha ezt a panaszos nem fogadja el, akkor fordulhat a békéltető testülethez. A békéltető testület eljárása a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet megpróbált, de eredménytelen egyeztetést követően kérelemre indul meg.

 

A kérelmet a fogyasztó vagy – a több fogyasztót érintő vitás ügyben az érintettek felhatalmazása alapján – a fogyasztó érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet terjesztheti elő.

 

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez írásban kell benyújtani.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét, vagy tartózkodási helyát, illetve az eljárást kezdeményező szervezet nevét, székhelyét és az érintettek felhatalmazását,

  • a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,

  • ha az illetékességet a szerződés teljesítésének helyére kívánja alapítani, a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát, 

  • a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 

  • a testület döntésére irányuló indítványt.

  • A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a gazdálkodó szervezet írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, illetőleg – az ügyfélszolgálati iroda elutasító nyilatkozatát.

Az eljárás megindítása az elévülést megszakítja. Az eljárás megindulásától kezdődő határidők számításakor az eljárás megindulásának az minősül, amikor a hiánytalan kérelem a békéltető testület elnökéhez beérkezik.

 

A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától számított három munkanapon belül megvizsgálja, hogy az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az ügyet – a kérelmező egyidejű értesítésével – a hatáskörrel illetve illetékességgel rendelkező szervezetnek haladéktalanul megküldi.

 

Az elnök a testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén harminc napon belül meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára.Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket a kérelem másolatának egyidejű kézbesítése mellett, kellő időben előzetesen értesíti, egyben felhívja a feleket, hogy az eljáró tanács általuk megjelölhető tagjára vonatkozó javaslatukat legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított három napon belül tegyék meg.

 

Lehetőség van arra is, hogy a panaszos és a panaszolt egyedül eljáró – jogi végzettségű – testületi tagot jelöl, de arra is, hogy az eljárást írásban folytassák le, a meghallgatás mellőzésével, ha ehhez mindkét fél hozzájárult. Ha a felek nem egyeznek meg az eljáró testületi tagok személyében, akkor a békéltető testület elnöke hivatalból jelöli ki az eljárásbak résztvevő testületi tagot.

 

A panaszoltnak küldött értesítésben a békéltető testület elnöke felszólítja az érintett gazdálkodó szervezetet, hogy öt napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat):

  • elismeri-e a panasz jogosságát és az ügy körülményeit,

  • elfogadja-e a tanács döntését kötelezésként (alávetési nyilatkozat),

  • nyilatkozatban jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket, azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A gazdálkodó szervezet nyilatkozattételének elmaradása esetén az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján határoz.

 

Az eljárás során létrejött EGYEZSÉGET, ha az megfelel a jogszabályoknak, a tanács határozattal jóváhagyja.Egyezség hiányában, amennyiben a panaszos az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, akkor a tanács AJÁNLÁS-ként hoz határozatot, ha elfogadja, akkor KÖTELEZÉST TARTALMAZÓ HATÁROZAT-ot hoz.

 

A tanács döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat érvénytelenítése azonban bizonyos esetekben kérhető a megyei bíróságtól, elírás esetén a kijavítást a békéltető testülettől. A tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

 

A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelező határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet.

 

A békéltető testületet működtető kamara és a fogyasztóvédelmi felügyelőség ellenőrzi a tanács kötelező határozatának végrehajtását, illetve azt, hogy mennyiben járnak el a felek az ajánlásban foglaltaknak megfelelően. Ha a gazdálkodó szervezet a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a fogyasztóvédelmi felügyelőség és a testületet működtető kamara – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosult, illetve ha az ajánlásban foglaltaka testület határozata szerint a fogyasztók széles körét érintik, a fogyasztóvédelmi felügyelőség köteles a vizsgált panaszt és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozni.

Ha a gazdálkodó szerveze a tanács kötelező határozatát, vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó, vagy az eljárást kezdeményező szervezet kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását.

 

További felvilágosítás kérhető:

 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106. szoba

 

Papeschné Sárosi Szilvia békéltető testületi koordinátor

Tel: 34/513-010/36-os mellék

 

Ügyfélszolgálati idő:

 

hétfőn és csütörtökön: 13.30-15 óra

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület elnöke:

Dr. Bures Gabriella

Levelezési cím:

 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

 

E-mail cím:

 

bekeltetes@kemkik.hu

Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz
Család és Karrier Pont
VALI Vállalkozói Információ
Aktuális pályázatokhoz kattintson ide